Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid - Spanien) – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania mot Ayuntamiento de Getafe

(C-74/16)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Statligt stöd – Artikel 107.1 FEUF – Begreppet statligt stöd – Begreppen ”företag” och ”ekonomisk verksamhet” – Andra villkor för tillämpningen av artikel 107.1 FEUF – Artikel 108.1 och 108.3 FEUF – Begreppen ”befintligt stöd” och ”nytt stöd” – Avtal av den 3 januari 1979 mellan Konungariket Spanien och Heliga stolen – Skatt på byggnationer, anläggningar och arbeten – Skattebefrielse till förmån för katolska kyrkans fastigheter)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

Motpart: Ayuntamiento de Getafe

Domslut

En skattebefrielse, såsom den i det nationella målet, som en kongregation tillhörande katolska kyrkan åtnjuter för arbeten som utförs på en fastighet som är avsedd för verksamhet som inte har ett uteslutande religiöst syfte, kan omfattas av förbudet i artikel 107.1 FEUF, om, och i den utsträckning, denna verksamhet utgör ekonomisk verksamhet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att bedöma.

____________

(1 ) EUT C 145, 24.4.2016.