Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Kimman/Комисия

(Дело F-74/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Член 43 от Правилника — Член 45 от Правилника — Процедура за оценяване за 2009 г. — Класиране на дадено ниво на изпълнение — Решение за предоставяне на точки за повишение — Доклад за оценка — Становище на ad hoc групата — Нарушение на задължението за мотивиране — Правно основание, разгледано служебно — Тежест на доказване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eugène Emile Kimman (Overijse, Белгия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и P. Pecho)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за оценка на жалбоподателя за 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Европейската комисия понася, освен направените от нея съдебни разноски, и една четвърт от разноските, направени от г-н Kimman.

Г-н Kimman понася три четвърти от направените от самия него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 301, 6.11.2010 г., стр. 63.