Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 december 2010 - Merhzaoui / Raad van de Europese Unie

(Zaak F-52/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 221 van 14.8.2010, blz. 61.