Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 april 2016 – Hill e.a./Commissie

(Zaak F-29/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 133 van 5.5.2012, blz. 31.