Иск, предявен на 4 май 2021 г. — Европейска комисия/Френска република

(Дело C-286/21)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: O. Beynet, M. Noll-Ehlers)

Ответник: Френска република

Искания

По настоящото дело Комисията иска от Съда:

да установи, от една страна, че като систематично и трайно е превишавала дневната пределно допустима стойност за прахови частици (ПЧ10) от 1 януари 2005 г. в агломерацията и зона за качество Париж (FR04A01/FR11ZAG01) и от 1 януари 2005 г. до 2016 г., включително в зона Мартиника/Фор дьо Франс (FR39N10/FR02ZAR01), Френската република е продължила да не изпълнява задълженията си по член 13, параграф 1 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 във връзка с приложение XI към посочената директива,

от друга страна, че от 11 юни 2010 г. Френската република не е изпълнявала в тези две зони задълженията си по член 23, параграф 1, втора алинея от Директива 2008/50/ЕО във връзка с приложение XV към същата директива, и по-конкретно задължението да гарантира възможно най-кратък период на превишаване.

Основания и основни доводи

За Париж дневната пределно допустима стойност не е била спазвана за непрекъснат период, считано от 2005 г. до последните налични данни, а именно до 2019 г. Освен това се установява, че степента на отклонение от съответствието що се отнася до превишаванията на дневната стойност в зона Париж е висока (тъй като броят на превишаванията е два пъти по-голям от разрешения брой превишавания) и от 2015 г. не е имало подобрение. За зона Мартиника дневната пределно допустима стойност не е била спазвана до 2016 г., при това непрекъснато (с изключение на 2008 г.).

В двете зони на Париж и Мартиника пределните стойности за ПЧ10 са били превишени към момента на изтичане на срока за отговор на мотивираното становище. Към този момент Франция е трябвало да изготви планове и да отправи уведомление за тях. Анализът показва, че Франция не е приела такива планове. Мерките, предприети от Франция (на национално и регионално равнище) не са довели до това да се гарантира възможно най-кратък период на превишаване, както се изисква съгласно разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО.

____________

1 ОВ L 152, 2008 г., стр. 1.