Жалба, подадена на 1 октомври 2010 г. - Dricot-Daniele и др./Комисия

(Дело F-92/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Белгия) и други (представител: C. Mourato, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на фишовете за регулиране на заплатите на жалбоподателите за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете им за заплати, изготвени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отменят фишовете за заплати RG 2009 на жалбоподателите, както и фишовете им за заплати за януари 2010 г. и за следващите месеци, тъй като в тях се прилага ставка за адаптиране 1,85 %, като същевременно се запази действието им до приемането на нови фишове;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________