7. veebruaril 2014 esitatud hagi – ZZ versus CdT

(kohtuasi F-12/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid N. Cambonie, D. Ciolino ja E. Macchi)

Kostja: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel esitatud taotlus, et võetaks vastu otsus, millega tema ees vabandatakse ja hüvitatakse talle tekitatud kahju.

Hageja nõuded

tühistada CdT vaikimisi tehtud keelduv otsus, või otsus lükata tagasi elektrooniline kiri, mis pärines CdT-d esindavalt advokaadilt, kuupäevaga 10. aprill 2013, ja vajadusel CdT 8. novembri 2013. aasta kinnitav otsus jätta rahuldamata nõue võtta vastu otsus hageja kohta;

tunnistada CdT vastutavaks hagejale tekitatud kahju eest, ja seetõttu kiita heaks hageja kahjunõue 306 733,60 eurot varalise ja 130 000 eurot mittevaralise kahju eest, või mistahes muu suurem summa nagu selle määrab Avaliku Teenistuse Kohus või nagu soovitavad eksperdid;

mõista kohtukulud välja CdT-lt.