Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7 юли 2011 г. — Zaffino/Комисия

(Дело F-18/11)

(Публична служба — Лица, които претендират за качеството на длъжностно лице или служител на Европейския съюз — Иск — Явна недопустимост — Неспазване на досъдебната процедура)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Италия) (представител: адв. S. Costantino)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на делото

Искане на жалбоподателя да се признае качеството на служител на Европейския съюз

Диспозитив на определението

Отхвърля иска като явно недопустим.

Г-н Zaffino понася направените от него съдебни разноски.