Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 16. jūnija rīkojums - Michael Ashbrook u.c./Komisija

(lieta F-99/10) 

Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja koriģēšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Michael Ashbrook (Luksemburga, Luksemburga) un citi (pārstāvji -B. Cortese, C. Cortese un F. Spitaleri, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumus, kas prasītājiem paziņoti ar viņiem izsniegtajiem paziņojumiem par atalgojumu, ierobežot viņu ikmēneša atalgojuma pielīdzināšanu no 2009. gada jūlija ar 1,85 % lielu palielinājumu ikgadējās ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju koriģēšanas ietvaros, pamatojoties uz Padomes (ES, Euratom) 2009. gada 23. decembra Regulu Nr. 1296/2009, un prasība atlīdzināt kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-99/10 Michael Ashbrook u.c./Komisija;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 13, 15.01.2011., 42. lpp.