Tožba, vložena 28. februarja 2008 - Nanopoulos proti Komisiji

(Zadeva F-30/08)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Photius Nanopoulos (Luxembourg, Veliko vojvodstvo Luksemburg) (zastopnik: V. Christianos, zastopnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Plačilo odškodnine tožeči stranki za odpravo škode zaradi kršitve njenih temeljnih pravic, zaradi česar je prišlo do posega v njeno čast in dobro ime, s strani Komisije .

Predloga tožeče stranke

Komisiji naj se naloži, da plača tožeči stranki za nastalo nepremoženjsko škodo, znesek v višini 850.000 eurov, ki vključuje odpravo škode na njenem zdravju;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________