Beschikking van de president van het Gerecht van 19 augustus 2019 – BASF/Commissie

(Zaak T-472/19 R)

(„Kort geding – Geneesmiddel – Vergunning voor het in de handel brengen – Omega-3-zuur-ethylesters – Geen spoedeisendheid”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: BASF AS (Oslo, Noorwegen) (vertegenwoordigers: E. Wright, A. Rusanov en H. Boland, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Haasbeek en A. Sipos, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU om voorlopige maatregelen tot opschorting van de tenuitvoerlegging van het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 6 juni 2019 betreffende artikel 31 van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad en de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik met „Omega-3 acid ethyl esters” voor oraal gebruik in secundaire preventie na myocardinfarct [C(2019)4336 final].

Dictum

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

____________