Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 15. dubna 2010 - Angelidis v. Parlament

(Věc F-104/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Volné pracovní místo - Vyhovění rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o jmenování - Nové oznámení o volném pracovním místu - Legitimní očekávání - Zásada perspektivy služebního postupu úředníků - Rovné zacházení - Zásada řádné správy - Povinnost péče - Zjevně nesprávné posouzení - Zneužití pravomoci"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Angel Angelidis (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: É. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: C. Burgos a S. Seyr, zmocněnci)

Předmět věci

Zaprvé zrušení oznámení o volném pracovním místě č. 12564 týkající se obsazení místa ředitele Generálního ředitelství pro vnitřní politiky Unie - Ředitelství D pro rozpočtové záležitosti Evropského parlamentu a přijímacího řízení, které bylo zahájeno na základě tohoto oznámení. Zadruhé rozhodnutí o zamítnutí kandidatury žalobce na místo ředitele pro rozpočtové záležitosti Generálního ředitelství pro vnitřní politiky a o jmenování jiného kandidáta na uvedené místo. Zatřetí návrh na náhradu nemajetkové a majetkové újmy vzniklé žalobci, a jeho zařazení do platové třídy ředitele "ad personam"

Výrok rozsudku

Evropskému parlamentu se ukládá, aby A. Angelidisovi uhradil částku ve výši 1000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropský parlament ponese vlastní náklady řízení a nahradí třetinu nákladů řízení vynaložených A. Angelidisem.

A. Angelidis ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 44, 21.2.2009, s. 77.