Domstolens dom (Store Afdeling) af 8. april 2014 – Digital Rights Ireland Ltd (sag C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger og Christof Tschohl m.fl. (sag C-594/12) mod Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland og The Attorney General (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Ireland og Verfassungsgerichtshof – Irland og Østrig)

(Forenede sager C-293/12 og C-594/12) 1

(Elektronisk kommunikation – direktiv 2006/24/EF – offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet – lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af sådanne tjenester – gyldighed – artikel 7, 8 og 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder)

Processprog: engelsk og tysk

Den forelæggende ret

High Court of Ireland og Verfassungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Digital Rights Ireland Ltd (sag C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger og Christof Tschohl m.fl. (sag C-594/12)

Sagsøgte: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irland og The Attorney General

Procesdeltager: Irish Human Rights Commission

Sagens genstand

(Sag C-293/12)

Anmodning om præjudiciel afgørelse – High Court of Ireland – fortolkning af artikel 3, 4 og 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EFT L 105, s. 54) – begrænsning af sagsøgerens rettigheder hvad angår mobiltelefoni – forenelighed med artikel 5, stk. 4, TEUF og artikel 21 TEUF – forenelighed med artikel 7, 8, 10 og 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

(Sag C-594/12)

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Verfassungsgerichtshof – gyldighed af artikel 3-9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (EFT L 105, s. 54) under hensyn til artikel 7, 9 og 11 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – fortolkning af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og navnlig dets artikel 7, 8, 52 og 53, af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281, s. 31), samt af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT 2001 L 8, s. 1) – forfatningssøgsmål om den eventuelle uforenelighed med forfatningen af visse bestemmelser i forbundsloven om telekommunikation, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet

Konklusion

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF er ugyldigt.

____________

1 EUT C 258 af 25.8.2012.

EUT C 79 af 16.3.2013.