Rettens dom (Anden Afdeling) af 20. januar 2021 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Sag T-328/17 RENV)

»EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket BBQLOUMI – det ældre EU-kollektivordmærke HALLOUMI – relativ registreringshindring – ingen risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]«

1.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 45, 47, 51 og 71)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre fællesmærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, og art. 66, stk. 1)

(jf. præmis 46)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier – sammensat varemærke – bedømmelse af en varemærkebestanddels fornødne særpræg

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 52)

4.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærket BBQLOUMI – kollektivordmærket HALLOUMI

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 53, 55, 65, 69 og 75)

5.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – det ældre varemærkes svage grad af særpræg – virkning

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 64-66)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. marts 2017 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 497/2016 4) vedrørende en indsigelsessag mellem Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi og M. J. Dairies.

Konklusion

1)

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi betaler omkostningerne forbundet med sagens behandling for Retten og for Domstolen.