Žalba koju je 13. travnja 2021. podnio Évariste Boshab protiv presude Općeg suda (sedmo vijeće) od 3. veljače 2021. u predmetu T-111/19, Evariste Boshab/Vijeće Europske unije

(predmet C-242/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Évariste Boshab (zastupnici: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 3. veljače 2021., dostavljenu 3. veljače 2021., u predmetu Evariste Boshab /Vijeće Europske unije (T-111/19);

prihvati tužbu u meritumu i poništi Odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1940 od 10. prosinca 2018. u dijelu u kojem se njome zadržava žalitelja na broju 8. Priloga Odluci 2010/788/ZVSP, kao i Provedbenu uredbu Vijeća (EU) 2018/1931 od 10. prosinca 2018. u dijelu u kojem se njome zadržava žalitelja na broju 8. Priloga I.a Uredbi (EZ) br. 1183/20051 ;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova obaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj svojom žalbom zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 3. veljače 2021., Evariste Boshab/Vijeće Europske unije u predmetu T-111/19, a pritom se poziva na dva žalbena razloga koji se temelje na povredi prava obrane i na očitoj pogrešci u ocjeni.

Kad je riječ o prvom žalbenom razlogu, žalitelj se poziva na to da je Opći sud povrijedio prava obrane, a osobito žaliteljevo pravo na saslušanje, s obzirom na to da:

je smatrao da zakašnjelo priopćenje Vijeća Europske unije, pri čemu žalitelj nije mogao iznijeti svoja očitovanja prije odluke o obnovi mjera ograničavanja o kojima je riječ, ne čini povredu prava na saslušanje s obzirom na to da ta odluka nije novi element; i

nije izvukao zaključke koji proizlaze iz činjenice da Vijeće, u ovom slučaju, nije provelo nikakve provjere.

Kad je riječ o drugom žalbenom razlogu, žalitelj ističe da je Opći sud počinio očitu pogrešku u ocjeni s obzirom na to da:

nije uzeo u obzir da su mjere ograničavanja preventivne i po definiciji privremene naravi, te su uvijek valjane samo toliko dugo dok postoje činjenične i pravne okolnosti koje su dovele do njihova donošenja kao i dok postoji potreba njihova održavanja na snazi radi ostvarenja cilja s kojim su povezane;

nije utvrdio da se elementima koje je iznijelo Vijeće nikako ne može dokazati bilo kakvo ponašanje obuhvaćeno kriterijem za uvrštenje na sporne popise odnosno djelâ koja predstavljaju teške povrede ljudskih prava; i

nije sankcionirao činjenicu da Vijeće nije ispitalo elemente koje je žalitelj dostavio u okviru postupka preispitivanja i da, po toj osnovi, nije proveo vlastite provjere.

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 1183/2005 od 18. srpnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo (SL 2005., L 193, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 13., str. 62.).