Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Ravensburg (Saksa) on esittänyt 17.2.2021 – QB v. Daimler AG

(asia C-100/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Ravensburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: QB

Vastaaja: Daimler AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2007/46/EY1 18 artiklan 1 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan ja 46 artiklan, luettuina yhdessä asetuksen N:o 715/20072 5 artiklan 2 kohdan kanssa, tavoitteena suojella myös moottoriajoneuvojen yksittäisen ostajan intressejä?

Jos tähän vastataan myöntävästi:

Luetaanko tähän myös yksittäisen ajoneuvonostajan intressi olla hankkimatta ajoneuvoa, joka ei ole unionin oikeussääntöjen mukainen, ja erityisesti olla hankkimatta ajoneuvoa, jossa on asetuksen N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kielletty estolaite?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko unionin oikeuden vastaista, jos ostaja, joka on ostanut tahattomasti ajoneuvon, jonka valmistaja on saattanut markkinoille varustettuna asetuksen N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla kielletyllä estolaitteella, voi esittää siviilioikeudellisia deliktiperusteisia vaatimuksia ajoneuvon valmistajaa kohtaan saadakseen korvauksen vahingosta, erityisesti myös vaatimuksen ajoneuvosta maksetun kauppahinnan palauttamiseksi ajoneuvon palauttamista ja omistuksen siirtoa vastaan poikkeuksellisesti vain silloin, jos ajoneuvon valmistaja on menetellyt tahallisesti ja hyvien tapojen vastaisesti?

Jos tähän vastataan myöntävästi:

Edellytetäänkö unionin oikeudessa, että ajoneuvoston ostajalla on mahdollisuus esittää siviilioikeudellinen deliktiperusteinen korvausvaatimus ajoneuvon valmistajaa vastaan aina, kun ajoneuvon valmistaja on menetellyt syyksiluettavalla tavalla (tuottamuksellisesti tai tahallisesti) saattaessaan markkinoille ajoneuvon, jossa on asetuksen N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu kielletty estolaite?

Riippumatta kysymyksiin 1–4 annettavista vastauksista:

Onko unionin oikeuden vastaista, jos kansallisessa oikeudessa ajoneuvon ostajan on hyvitettävä ajoneuvon tosiasiallisesta käytöstä saatu käyttöetu, jos hän vaatii valmistajaa palauttamaan deliktiperusteisena vahingonkorvauksena ostohinnan, jonka hän on maksanut asetuksen N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla kielletyllä estolaitteella varustetusta, markkinoille saatetusta ajoneuvosta ajoneuvon palauttamista ja omistuksen siirtoa vastaan?

Jos tähän vastataan kieltävästi:

Onko unionin oikeuden vastaista, jos tämä käyttöetu lasketaan täydestä kauppahinnasta, ilman että siitä tehtäisiin vähennystä sillä perusteella, että ajoneuvo on varustettu kielletyllä estolaitteella, joka alentaa sen arvoa, ja/tai sillä perusteella, että käyttäjä on käyttänyt tahattomasti ajoneuvoa, joka ei ole unionin oikeuden mukainen?

Riippumatta kysymyksiin 1–6 annettavista vastauksista:

Onko ZPO:n 348 §:n 3 momentti, siltä osin kuin tämä säännös liittyy ennakkoratkaisupyyntöjen esittämiseen SEUT 267 artiklan 2 kohdan nojalla, vastoin SEUT 267 artiklan 2 kohtaan perustuvaa kansallisten tuomioistuinten toimivaltaa esittää ennakkoratkaisupyyntö, jolloin sitä ei saisi soveltaa ennakkoratkaisupyyntöjen esittämiseen?

____________

1 Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (puitedirektiivi) (EUVL 2007, L 263, s. 1)

2 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 20.6.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007 (EUVL 2007, L 171, s. 1)