A Bíróság (nagytanács) 2010. december 7-i ítélete (Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08) és Hotel Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller (C-144/09)

(C-585/08. és C-144/09. sz. egyesített ügyek)1

("Joghatóság polgári és kereskedelmi ügyekben - 44/2001/EK rendelet - A 15. cikk (1) bekezdésének c) pontja és (3) bekezdése - Joghatóság fogyasztói szerződések esetén - Teherhajó-utazási szerződés - A "szervezett utazási forma" fogalma - Szállodai tartózkodásra vonatkozó szerződés - Az utazás és a szálloda internetes oldalon történő bemutatása - A fogyasztó lakóhelyének tagállama felé "irányuló" tevékenység fogalma - Szempontok - Az internetes oldal elérhetősége")

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Peter Pammer (C-585/08. sz. ügy), Hotel Alpenhof GesmbH (C-144/09. sz. ügy)

Alperesek: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08. sz. ügy), Oliver Heller (C-144/09. sz. ügy)

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Oberster Gerichtshof (Ausztria) - A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001., L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.) 15. cikke (3) bekezdésének értelmezése - Joghatóság a fogyasztókkal kötött szerződések tárgyában - Az olyan internetes oldal minimálisan szükséges jellemzői, amelyek alapján a weboldalon hirdetett tevékenységeket a fogyasztó lakóhelyének tagállama felé "irányultnak" lehet tekinteni

Rendelkező rész

Az olyan szerződés, amelynek tárgya - a C-585/08. sz. ügyben az alapeljárásban szóban forgó szerződéshez hasonlóan - teherhajó-utazás a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 15. cikkének (3) bekezdése értelmében ugyanazért az árért utazást és szállást biztosító személyszállítási szerződésnek minősül.

Annak megállapítása végett, hogy azon kereskedő tevékenysége, akinek e tevékenységét a honlapja vagy egy közvetítő honlapja mutatja be, úgy tekinthető-e a 44/2001 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében, hogy a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra "irányul", meg kell vizsgálni, hogy a fogyasztóval adott esetben megkötendő szerződést megelőzően e honlapokból és a kereskedő tevékenységeinek összességéből kitűnik-e, hogy ez utóbbi egy vagy több tagállam, köztük e fogyasztó lakóhelye szerinti tagállam fogyasztóival is kívánt kereskedni, abban az értelemben, hogy e fogyasztókkal szerződést kívánt kötni.

Az alábbi elemek, melyek felsorolása nem kimerítő, utalhatnak arra, hogy a kereskedő tevékenysége a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra irányul: a tevékenység nemzetközi jellege, a kereskedő székhelyéhez vezető, más tagállamokból kiinduló útvonalak leírása, a kereskedő székhelye szerinti tagállamban szokásosan használt nyelvtől vagy pénznemtől eltérő nyelv vagy pénznem használata, és annak lehetősége, hogy a foglalást és annak visszaigazolását e nyelven intézzék, a telefonszám nemzetközi előhívóval együtt történő feltüntetése, egy keresőmotor-üzemeltetővel szemben annak érdekében vállalt költségek, hogy a különböző tagállamokban lakóhellyel rendelkező fogyasztók számára megkönnyítse a kereskedő vagy a közvetítője internetes honlapjának elérését, a kereskedő székhelye szerinti tagállamétól eltérő felső szintű domain-név használata, és különböző tagállamokban lakóhellyel rendelkező ügyfelekből összetevődő nemzetközi ügyfélkör említése. A nemzeti bíróság feladata annak megvizsgálása, hogy ezen elemek fennállnak-e.

Nem elegendő azonban a puszta tény, hogy a kereskedőnek vagy a közvetítőjének internetes honlapja elérhető a fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamban. Hasonlóképpen nem elegendő az e-mail cím vagy más elérhetőségek feltüntetése, illetve a kereskedő székhelye szerinti tagállamban szokásosan használt nyelvvel vagy pénznemmel megegyező nyelv és/vagy pénznem használata.

____________

1 - HL C 44., 2009.2.21. HL C 153., 2009.7.4.