Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 23 ноември 2010 г. - Wenig/Комисия

(Дело F-75/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Молба за съдействие - Накърняването на доброто име и на презумпцията за невиновност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Белгия) (представители: първоначално G.-A. Dal и D. Voillemot, avocats, впоследствие G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

От една страна искане за отмяна на мълчаливия отказ по отношение на молбата за съдействие, подадена от жалбоподателя до Европейската комисия на 23 септември 2008 г., а от друга страна искане за отмяна на решението за отхвърляне на Европейската комисия от 14 ноември 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Wenig.

Г-н Wenig понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 267, 7.11.2009 г., стр. 85.