Žaloba podaná dne 20. ledna 2012 – ZZ v. Parlament

(Věc F-9/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: L. Lévi, M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Návrh, aby bylo Evropskému parlamentu uloženo zaplatit náhradu hmotné a nehmotné újmy, kterou žalobkyně údajně utrpěla na základě pochybení spojených se správou jeho seznamu úspěšných uchazečů

Návrhová žádání žalobkyně

Uznat mimosmluvní odpovědnost Parlamentu za pochybení spojená se správou svého seznamu úspěšných uchazečů;

nahradit hmotnou újmu žalobkyně odhadovanou pro období od prosince 2003 do prosince 2011 na 749 449,30 eur, plus důchodové fondy, a pro pozdější období až do řádného věku pro odchod do důchodu měsíčně vyplácet čisté částky odpovídající platům stanoveným pro úředníky skupiny AD počínaje druhým rokem v platové třídě AD 9 platovém stupni 2, při zohlednění běžného služebního postupu úředníka téže platové třídy, spolu s odpovídajícími příspěvky zdravotní pojišťovně. Všechny tyto částky by měly být zvýšeny o úroky z prodlení se sazbou stanovenou Evropskou centrální bankou navýšenou o dva procentní body;

nahradit nehmotnou újmu žalobkyně odhadovanou 70 000 eur;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.