KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

8. maj 2007

Sag F-84/06 AJ

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning, hvorved Luigi Marcuccio anmoder om at få bevilliget retshjælp i medfør af artikel 94 i procesreglementet for Retten i Første Instans, som finder tilsvarende anvendelse ved Personaleretten i medfør af artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse 2004/752/EF, Euratom af 2. november 2004 om oprettelse af en Ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7), indtil Personalerettens procesreglement træder i kraft, idet anmodningen er indgivet forud for anlæggelsen af en sag ved Personaleretten.

Udfald: Ansøgningen om retshjælp afslås.

Sammendrag

Retspleje – ansøgning om gratis juridisk bistand – betingelser for bevilling heraf

(Procesreglementet for Retten i Første Instans, art. 94, stk. 2, og art. 96, stk. 1; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)