ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

z 29. septembra 2010

Vec F‑5/08

Markus Brune

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nezapísanie do rezervného zoznamu – Priebeh ústnej skúšky – Stabilita výberovej komisie“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku152 AE, ktorou M. Brune navrhuje predovšetkým zrušenie rozhodnutia Komisie z 10. mája 2007 o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/26/05 a rozhodnutia o zamietnutí jeho sťažnosti z 2. októbra 2007

Rozhodnutie: Rozhodnutie Komisie z 10. mája 2007 o nezapísaní žalobcu do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/26/05 sa zrušuje. Komisia je povinná nahradiť všetky trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Výberová komisia – Zloženie

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III článok 3)

Na účely určenia, či konanie, ktoré sa uskutočnilo v priebehu ústnej skúšky v rámci výberového konania, spĺňalo dve základné požiadavky objektivity a rovnosti pri hodnotení uchádzačov je potrebné uskutočniť celkové preskúmanie organizácie ústnych skúšok za konkrétnych okolností prejednávanej veci, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory. Tieto faktory zahŕňajú najmä počet uchádzačov pripustených ku skúškam, zmeny v zložení výberovej komisie, osobitnú pozornosť venovanú účasti predsedu výberovej komisie a prípadne jeho náhradníka a koordinačné opatrenia prijaté na zabezpečenie koherentného použitia hodnotiacich kritérií.

Neprítomnosť predsedu výberovej komisie v prípade verejného výberového konania s veľký počtom uchádzačov, posudzované oddelene, nemôže odôvodniť zrušenie rozhodnutia výberovej komisie, pokiaľ išlo o obmedzený počet takýchto neprítomností a pokiaľ počas týchto neprítomností predsedal komisii výberového konania náhradný predseda, ktorý spoločne s predsedom bol prítomný na väčšine skúšok, pričom tak bola zaručená kontinuita predsedníctva výberovej komisie. Tieto neprítomnosti predsedu výberovej komisie sa musia zvážiť spolu s inými relevantnými faktormi, aby bolo možné určiť, či sa zabezpečila dostatočná stabilita v zložení výberovej komisie.

Bez ohľadu na prítomnosť predsedu výberovej komisie na skúškach sa pre záruku koherentnosti hodnotenia ako aj porovnávacieho hodnotenia uchádzačov požaduje veľká účasť dostatočného počtu skúšajúcich. Vzhľadom na ťažkosti spojené s organizáciou výberového konania s veľkým počtom uchádzačov však na to, aby v rámci výberovej komisie existovala základná skupina skúšajúcich, ktorá je spôsobilá zabezpečiť dostatočnú stabilitu, nie je nevyhnutné, aby sa členovia tejto základnej skupiny zúčastnili všetkých skúšok. V tomto smere môže náhradník nahradiť riadneho člena výberovej komisie výberového konania v prípade jeho neprítomnosti. Pokiaľ je miera účasti riadnych členov osobitne nízka, vyžaduje takáto neprítomnosť odôvodnenie.

Pokiaľ je základná skupina skúšajúcich, ktorá sa zúčastňuje na skúškach, obmedzená na predsedu výberovej komisie a jeho náhradníka, pričom ostatní členovia výberovej komisie sa nezúčastnili dostatočného počtu skúšok a žiadna zostava členov výberovej komisie sa v rovnakom zložení nezúčastnila veľkého počtu ústnych skúšok, neposkytuje zloženie výberovej komisie výberového konania stupeň stability, ktorý by mohol zabezpečiť dodržanie zásad objektívneho hodnotenia a rovnakého zaobchádzania, čo sa musí s prihliadnutím k významu týchto zásad kvalifikovať ako porušenie podstatných formálnych náležitostí. V takejto situácii, v ktorej je stabilita výberovej komisie nízka, sa nemôže okolnosť, že sa náhradný predseda účastní spoločne s predsedom úvodnej časti skúšok s cieľom prispôsobiť spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a okolnosť, že sa výberová komisia predbežne dohodne na spôsoboch hodnotenia, považovať za okolnosti zabezpečujúce koherentnosť hodnotenia.

(pozri body 44, 52, 53, 56, 62 a 63)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. marca 2008, Giannini/Komisia, T‑100/04, Zb. VS s. I‑A‑2-9 a II‑A-2-37, body 205, 209 až 212 a 215

Súd pre verejnú službu: 13. decembra 2006, Neophytou/Komisia, F‑22/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑159 a II‑A‑1‑617, body 44 a 56