Talan väckt den 5 februari 2008 - X mot parlamentet

(Mål F-14/08)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: X (Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som fattats av personaldirektören vid Europaparlamentet, enligt vilket sökanden inte ansågs lida av en total bestående invaliditet som hindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter, samt ogiltigförklaring av invaliditetskommitténs yttrande av den 27 juni 2007

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av personaldirektören vid Europaparlamentet, enligt vilket sökanden inte ansågs lida av en total bestående invaliditet som hindrar denne att utföra sina arbetsuppgifter, samt ogiltigförklara invaliditetskommitténs yttrande av den 27 juni 2007,

återförvisa ärendet till invaliditetskommittén för nytt yttrande,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________