Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal administratif de Dijon (Francija) 31. marca 2021 – M. X/Préfet de Saône-et-Loire

(Zadeva C-206/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal administratif de Dijon

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: M. X

Tožena stranka: Préfet de Saône-et-Loire

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člena 7(1)(b) in 8(4) Direktive 2004/38/ES z dne 29. aprila 20041 s tem, da predpisujeta zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva, da oseba ne bi postala breme sistema socialne pomoči, določata posredno diskriminacijo, ki je v nasprotju z določbami, navedenimi v točki 7 te sodbe, v škodo oseb, ki zaradi invalidnosti niso sposobne opravljati poklicne dejavnosti ali lahko opravljajo le omejeno dejavnost in zato ne morejo imeti dovolj sredstev za lastne potrebe, ne da bi znatno ali celo nesorazmerno uveljavljale sistem socialne pomoči države članice, v kateri prebivajo?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC (UL 2004, L 158, str. 77).