Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2011 - M / Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA)

(Zaak F-23/07 RENV-RX)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 117 van 26/05/07, blz. 35.