AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

1. veebruar 2008

Kohtuasi F‑77/07

Kay Labate

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus – Kutsehaigus – Kopsuvähk – Passiivne suitsetamine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega K. Labate palub tühistada komisjoni 18. oktoobri 2004. aasta ja 6. oktoobri 2006. aasta otsused, millega keelduti tunnistamast, et kopsuvähk, mille tagajärjel tema abikaasa suri, oli passiivsest suitsetamisest tingitud kutsehaigus; ametnike õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjade artiklit 9 kohaldades kohustada komisjoni talle tervikuna maksma personalieeskirjade artiklis 73 ettenähtud hüvitist ning hüvitama talle sõidukulud, mis ta abikaasal pidevalt tekkisid oma arstiga Brüsselis konsulteerimise tõttu; võtta vajaduse korral tarvitusele muid õiglaseid meetmeid ning mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Otsus: Vajadus teha otsus hageja hagiavalduses esitatud nõuete osas on ära langenud. Jätta hageja 25. oktoobri 2007. aasta kirjas esitatud kahju hüvitamise nõuded ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Kokkuvõte

1.      Tühistamishagi – Otsuse peale esitatud hagi – Vaidlustatud otsuse tühistamine menetluse käigus – Hagi eseme äralangemine – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 75)

2.      Ametnikud – Hagi – Täielik pädevus – Kostjaks oleva institutsiooni hüvitise maksmiseks kohustamine omal algatusel

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1)

1.      Vajadus teha otsus tühistamishagi osas on ära langenud siis, kui vaidlusaluse otsuse teinud institutsioon selle menetluse käigus ametlikult tühistab ning kui selle tühistamisega ei kaasne sama eesmärgiga otsuse samaaegset vastuvõtmist. Vaidlusalust otsust tagasiulatuvalt kaotava tühistamise mõju on samaväärne sellega, mis oleks võinud tuleneda kohtulikust tühistamisest.

Sellega seoses ei tõenda argument, et institutsioon tühistas vaidlusaluse otsuse kohtulikust kontrollist hoidumiseks, kohtuvaidluse eseme säilimist. Institutsioonile ei saa ette heita, et ta pärast hagiavalduse ning kohtuvaidluse kõikide andmete analüüsimist leidis, et selle otsuse teatud puudusi või vigu on soovitav parandada, algatades uuesti selle otsuse tegemise menetluse. Tühistamisega hilinemine, kuigi see on kahetsusväärne, ei mõjuta järeldust, et vaidlusalust otsust ühenduse õiguskorras enam tõesti ei ole.

(vt punktid 7, 11 ja 13)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 18. september 1996, kohtuasi T‑22/96: Langdon vs. komisjon (EKL 1996, lk II‑1009, punktid 12–14).

2.      Kuigi on tõsi, et ühenduse kohtul on personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 alusel rahaliste vaidluste puhul täielik pädevus ning et ta võib isegi omal algatusel kohustada institutsiooni maksma hagejale tekitatud mittevaralise kahju eest hüvitist, saab ta seda teha siiski alles pärast selle akti õiguspärasuse analüüsimist, mille peale on talle edasi kaevatud. Selles osas, milles ühenduse kohus ei või vaidlustatud akti õiguspärasust analüüsida ega väidetava kahju olemasolu ja olulist hinnata, ei saa institutsiooni vastutust juba tekkinuks pidada.

Sellise hüvitise maksmise nõude puhul, millega taotletakse sellise kahju hüvitamist, mis tuleneb haiguse kutsehaiguseks tunnistamise menetluse ebamõistlikust tähtajast esialgse otsuse tühistamise ning seejärel arstlikus komisjonis menetluse uuesti algatamise tõttu, ei saa ühenduse kohus asuda ei tühistatud otsuse õiguspärasuse ega sellise käimasoleva menetluse tähtaja mõistlikkuse analüüsimisele, mille kõik etapid ning läbiviimise tingimused ei ole talle teada ning mille kogukestust ei saa ta ette otsustada. Lisaks ei tea pooled ega ühenduse kohus põhimõtteliselt lõpuks võetud otsuse sisu ning hageja hüvitamisnõuded sõltuvad ilmtingimata menetluse lõpus tehtud otsusest.

(vt punktid 16–22)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 12. detsember 1996, kohtuasi T‑99/95: Stott vs. komisjon (EKL 1996, lk II‑2227, punkt 72); 11. aprill 2006, kohtuasi T‑394/03: Angeletti vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑95 ja II‑A‑2‑441, punktid 163–167, ja viidatud kohtupraktika; 15. märts 2007, kohtuasi T‑402/03: Katalagarianakis vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 104).