26. juunil 2009 esitatud hagi - Donati versus EKP

(Kohtuasi F-63/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paola Donati (Frankfurt Maini ääres, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EKP otsus jätta rahuldamata süüdistused hageja väidetava psühholoogilise ahistamise kohta ning mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see sisaldab hageja ähvardamist ja katset teda hirmutada;

tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see ei sisalda otsust haldusjuurdluse tulemuse ja hageja kaebuse lahenduse kohta; teise võimalusena tühistada juhatuse 16. detsembri 2008. aasta otsus osas, milles see sisaldab "vaikimisi tehtud" otsust jätta hageja kaebus lahendamata ja jätta sellest tulenevad meetmed võtmata, eelkõige jätta distsiplinaarmenetlus algatamata;

tühistada vajalikus ulatuses 16. aprilli 2008. aasta otsus, millega jäetakse hageja spetsiaalne hagi rahuldamata;

mõista kostjalt välja mittevaralise kahju hüvitamiseks ex aequo et bono põhimõtte alusel arvutatud summa 10 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Keskpangalt.

____________