Euroopa Parlamendi 19. aprillil 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda laiendatud koosseisus) 3. veebruari 2021. aasta otsuse peale kohtuasjas T-17/19: Euroopa Parlament versus Giulia Moi

(kohtuasi C-246/21)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Euroopa Parlament (esindajad: S. Seyr, M. Windisch, T. Lazian)

Teine menetlusosaline: Giulia Moi

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

teha Üldkohtule esitatud vaidluses lõplik otsus ja rahuldada esimese kohtuastme menetluses Euroopa Parlamendi esitatud nõuded;

mõista esimese kohtuastme hagejalt välja kõik esimese kohtuastme kohtukulud ja apellatsioonimenetluse kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimese väite kohaselt ületas Üldkohus oma pädevust ja tegi otsuse ultra petita osas, milles ta arvas vaidluse eseme hulka Euroopa Parlamendi presidendi otsuse, milles tuvastati ahistamisjuhtumi esinemine, ning tühistas selle otsuse (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 34, 37, 38 ja 76);

Teise väide kohaselt rikkus Üldkohus parlamendi kaitseõiguseid (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 35 ja 36);

Kolmanda väite kohaselt rikkus Üldkohus ELTL artikli 263 kuuendat lõikus osas, milles ta jättis tähelepanuta selles sättes ette nähtud tähtaja tühistamishagi esitamiseks ning arvas vaidluse eseme hulka Euroopa Parlamendi presidendi vahepeal lõplikult jõustunud otsuse, milles tuvastatakse ahistamisjuhtumi esinemine (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 76 ja 77);

Neljanda väite kohaselt rikkus Üldkohus ELTL artiklit 232, kuna ta ei võtnud arvesse parlamendi pädevust määrata kindlaks oma töökorraldus, nagu on ette nähtud sise-eeskirjades parlamendisaadikuid puudutava ahistamismenetluse kohta ja parlamendi kodukorras, eelkõige sanktsioone käsitlevates artiklites 166 ja 167, mis olid faktiliste asjaolude aset leidmise ajal kohaldatavad (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 12, 13, 63, 66, 129 ja 132).

____________