Talan väckt den 26 augusti 2013 – SNCM mot kommissionen

(Mål T-454/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Marseille, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard och S. Mabile)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2013) 1926 slutlig av den 2 maj 2013 med stöd av artikel 263 FEUF,

i andra hand delvis ogiltigförklara beslutet i den del där det anger     att stödet omfattar de poster som nämns i skäl 218 i beslutet,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut K(2013) 1926 slutlig av den 2 maj 2013 i vilket kommissionen har kvalificerat ekonomiska ersättningsbelopp, som betalats till Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) och Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) för sjötransporttjänster mellan Marseille och Korsika under åren 2007–2013 i enlighet med ett avtal om allmännyttiga tjänster, som statligt stöd. Kommissionen har vidare fastställt att de ersättningsbelopp som betalats till dessa bolag för transporttjänster som löpande tillhandahållits under året (nedan kallade bastjänsten) är förenliga med den inre marknaden medan belopp som betalats för tjänster som tillhandahållits under perioder med hög trafik, såsom perioder under jul, i februari, på våren och hösten och/eller sommaren (nedan kallat den kompletterande tjänsten) befunnits vara oförenliga med den inre marknaden. Kommissionen har slutligen beslutat att stöd som fastställts vara oförenligt med den inre marknaden ska återkrävas (ärende: statligt stöd S.A.22843 2012/C (f.d. 2012/NN)).

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

Första grunden: Felaktig rättstillämpning och fel avseende de faktiska omständigheterna samt uppenbart oriktig bedömning då kommissionen har ansett att den kompletterande tjänsten inte utgör en ekonomisk tjänst av allmänt intresse. Sökanden gör gällande att kommissionen sålunda har:

gjort en felaktig rättstillämpning genom att inskränka det stora utrymme för skönsmässig bedömning som tillerkänns medlemsstaterna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vid definitionen av allmännyttiga tjänster,

använt ett test för vad som utgör ett ”verkligt behov” av en allmännyttig tjänstservice som är felaktigt och inte är tillämpligt i det aktuella fallet,

gjort en felaktig rättstillämpning och fel avseende de faktiska omständigheterna samt en uppenbart oriktig bedömning genom att göra separata bedömningar av bastjänsten och den kompletterande tjänsten,

gjort en uppenbart oriktigt bedömning beträffande avsaknaden av privata initiativ för den kompletterande tjänsten.

Andra grunden: Kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den fann att tilldelningen av avtalet om den allmännyttiga tjänsten inte tillgodoser det fjärde villkoret enligt domstolens dom av den 24 juli 2003 i mål C-280/00, Altmark Trans och Regierungspräsidium Magdeburg (REG 2003 s. I-7747), trots att denna syftar till ett öppet och transparent anbudsförfarande.

Tredje grunden: I andra hand och under förutsättning att kompensationen för den kompletterande tjänsten utgör ett stöd (vilket inte är fallet), gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt artiklarna 106.2 FEUF och 107 FEUF, proportionalitetsprincipen och principen om förbud mot obehörig vinst samt gjort en uppenbart oriktig bedömning vid beräkningen av det belopp som ska återbetalas, eftersom beräkningen av det återbetalningspliktiga stödet inte tog hänsyn vare sig till de verkliga extrakostnader som SNCM ådragit sig inom ramen för den kompletterande tjänsten eller till underkompensationen för bastjänsten. Beräkningen byggde under alla omständigheter på en felaktig bedömning av den del av kompensationen som beviljats för bastjänsten och den del som beviljats för den kompletterande tjänsten.

Fjärde grunden: Principen om berättigade förväntningar har åsidosatts då kommissionen handlat i strid med sin egen beslutspraxis och tillämpat medelandet om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse1 som inte hade antagits vid datumet för undertecknade av avtalet om allmännyttiga tjänster. Sökande gör därutöver gällande att förfarandets varaktighet skapade berättigade förväntningar hos sökanden, vilket hindrade kommissionen från att ålägga de nationella myndigheterna att begära återbetalning av stöden.

Femte grunden: Åsidosättande av principen om likabehandling genom att orättfärdigt behandla SNCM och andra linjerederier olika.

____________

____________

1 Meddelande från kommissionen om tillämpningen av Europeiska unionens regler om statligt stöd på ersättning för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (EUT C 8, s. 4).