Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2020 r. – Davide Groppi / EUIPO – Viabizzuno (Lampade)

(Sprawa T-187/20)

Język skargi: włoski

Strony

Strona skarżąca: Davide Groppi Srl (Piacenza, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci F. Boscariol de Roberto, D. Capra i V. Malerba)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Włochy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego wzoru: Strona skarżąca

Sporny wzór: Wzór wspólnotowy nr 2 503 680–0001

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie R 126/2019-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie strony pozwanej i drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą kosztami i wydatkami.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002.

____________