Žaloba podaná 26. apríla 2006 - C/Komisia

(Vec F-44/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: C (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 13. júna 2005, ktorým bolo zamietnuté prijatie akýchkoľvek opatrení vyplývajúcich z rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 23. novembra 2004 vo veci T-376/02, O/Komisia1,

zrušiť rozhodnutie riaditeľky GR ADMIN/C "sociálna politika, personál v Luxemburgu, zdravie, hygiena" z 23. februára 2006, na základe ktorého žalobca odišiel do dôchodku a ktorým mu bol spätne k 1. februáru priznaný invalidný dôchodok stanovený v súlade s ustanovením článku 78 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú nahradiť žalobcovi z dôvodu porušenia zásady dodržania primeranej lehoty sumu stanovenú ex aequo et bono vo výške 15 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V nadväznosti na rozsudok O/Komisia, už citovaný, žalobca navrhuje, aby menovací orgán prijal opatrenia, ktoré vyplývajú z tohto rozsudku. Po zamietnutí tohto návrhu podal žalobca sťažnosť, ktorá bola rozhodnutím z 11. januára 2006 z časti zamietnutá. Menovací orgán v nadväznosti na to prijal 23. februára 2006 nové rozhodnutie, na základe ktorého žalobca odišiel do dôchodku a ktorým mu bol spätne priznaný invalidný dôchodok stanovený v súlade s ustanovením článku 78 ods. 2 služobného poriadku.

Na podporu svojej žaloby žalobca najprv uvádza, že posledné rozhodnutie úplne nevykonáva vyššie uvedený rozsudok, keďže nesmeruje k vráteniu právneho postavenia žalobcovi, v ktorom mal žalobca pred vydaním rozhodnutia zrušeného Súdom prvého stupňa.

Okrem toho, rozhodnutím z 23. februára 2006 bol porušený článok 53 služobného poriadku, ktorý stanovuje, že ak posudková komisia zistí, že na úradníka sa uplatňujú ustanovenia článku 78, tento úradník automaticky odíde do dôchodku v posledný deň mesiaca, v ktorom menovací orgán uzná jeho trvalú neschopnosť plniť svoje povinnosti.

Nakoniec žalobca poukazuje na porušenie zásady dodržania primeranej lehoty z dôvodu, že rozhodnutie z 23. februára bolo prijaté pätnásť mesiacov po vyhlásení uvedeného rozsudku.

____________

1 - Zb. VS, s. I-A-349 a s. II-1595.