Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 5ης Δεκεμβρίου 2007 - Μοσχονάκη κατά Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (FEACVT)

(Υπόθεση F-3/07)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος διέταξε τη διαγραφή της υποθέσεως από το πρωτόκολλο.

____________

1 - ΕΕ C 56, της 10.3.2007, σ. 70.