Προσφυγή της 25ης Ιουνίου 2008 - Z κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-60/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Z (Bρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να εφαρμόσει στην προσφεύγουσα, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της επιτροπής αναπηρίας, τη ρήτρα που προβλέπει το άρθρο 100 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2007, περί καθορισμού των όρων εργασίας της ως συμβασιούχου επικουρικού υπαλλήλου, στο μέτρο που προβλέπει την εφαρμογή της ρήτρας του άρθρου 100 του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού·

να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα.

____________