ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

της 5ης Μαΐου 2010

Υπόθεση F-94/09

Vladimir Nikolchov

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Φιλικός διακανονισμός κατόπιν πρωτοβουλίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης — Διαγραφή»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο V. Nikolchov, συμβασιούχος υπάλληλος της Επιτροπής από την 1η Οκτωβρίου 2008 έως τις 15 Ιανουαρίου 2009, και ακολούθως υπάλληλος του ίδιου θεσμικού οργάνου από τις 16 Ιανουαρίου 2009, ζητεί, κατ’ ουσίαν, να ακυρωθεί η από 29 Ιουλίου 2009 απόφαση της Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του να του χορηγηθεί κατά την ανάληψη των καθηκόντων του για δεύτερη φορά η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 2, του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόφαση: Η υπόθεση F‑94/09, Nikolchov κατά Επιτροπής διαγράφεται από το Πρωτόκολλο του Δικαστηρίου. Η παραίτηση του προσφεύγοντος από την προσφυγή του, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού με τα δικαστικά έξοδα κεφαλαίου, γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή καταβάλλει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 2 500 ευρώ στον προσφεύγοντα, ως συμμετοχή στα έξοδά του. Ο προσφεύγων φέρει το υπόλοιπο των δικαστικών του εξόδων. Η Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

Περίληψη

Υπάλληλοι – Προσφυγή – Φιλικός διακανονισμός της διαφοράς ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης – Διαγραφή από το πρωτόκολλο

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρα 69 και74)