Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španielsko) 11. decembra 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(vec C-676/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Žalovaný: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Prejudiciálne otázky

1.    Je vnútroštátna právna úprava, ktorá dovoľuje verejným obstarávateľom uzatvárať s neziskovými súkromnými organizáciami – nielen dobrovoľníckymi združeniami – dohody o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám za náhradu nákladov bez použitia postupov stanovených v smernici o obstarávaní [2014/24/EÚ] a bez ohľadu na odhadovanú hodnotu, a to jednoducho na základe predchádzajúceho označenia týchto služieb za nezmluvné, zlučiteľná s právom Únie – článkom 49 ZFEÚ1 a článkami 76 a 77 (v spojení s článkom 74 a prílohou XIV) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 20142 ?

2.    Je vnútroštátna právna úprava, ktorá na poskytovanie zdravotníckych alebo sociálnych služieb všeobecného záujmu dovoľuje obísť právne predpisy týkajúce sa verejného obstarávania, použitím postupu súčinnosti ako doplnku alebo náhrady priamej správy, nie z dôvodov vhodnosti uvedeného postupu pre riadne poskytovanie služby, ale pre dosahovanie konkrétnych cieľov sociálnej politiky, ktoré ovplyvňujú spôsob poskytovania služby, alebo ktoré sa vyžadujú od subjektu povereného poskytovaním služby, aby bol vybraný za poskytovateľa služby, a to napriek zachovaniu platnosti zásad verejnosti, hospodárskej súťaže a transparentnosti, zlučiteľná s právom Únie – článkom 49 ZFEÚ a článkami 76 a 77 (v spojení s článkom 74 a prílohou XIV) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014?

3.    Ak je to tak, je výlučná a vylučujúca výhrada tejto formy zásahu neziskovým organizáciám – nielen dobrovoľníckym združeniam – zlučiteľná s právom Únie – už citovanými ustanoveniami a okrem toho s článkom 15 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2007 o službách na vnútornom trhu3 – aj keď je dodržaná zásada transparentnosti a verejnosti?

4.    Je v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. b) smernice o službách [2006/123/ES] možný taký výklad, že poskytnutie diskrečnej právomoci verejným obstarávateľom na využitie súčinnosti pri poverení neziskových organizácií správou sociálnych a zdravotníckych služieb znamená podmieňovať prístup k týmto službám podľa právnej formy? V prípade, že by odpoveď na túto otázku bola kladná, je vnútroštátna právna úprava, akou je predmetná právna úprava, pre ktorú štát neoznámil Komisii zahrnutie podmienky týkajúcej sa právnej formy, platná vzhľadom na článok 15 ods. 7 smernice o službách?

5.    V prípade, že by odpovede na predchádzajúce otázky boli kladné, majú sa články 49 a 56 ZFEÚ, články 76 a 77 (v spojení s článkom 74 a prílohou XIV) smernice o verejnom obstarávaní [2014/24/EÚ] a článok 15 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu vykladať v tom zmysle, že dovoľujú verejným obstarávateľom, aby na účely výberu neziskovej organizácie (nielen dobrovoľníckych združení), s ktorou sa uzavrie dohoda o poskytovaní akýchkoľvek sociálnych služieb osobám – nielen tých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 2 písm. j) spomenutej smernice – zaradili medzi výberové kritériá existenciu zariadenia v mieste alebo zemepisnej oblasti, kde sa bude služba poskytovať?

____________

1 Ú. v. EÚ C 326, 2012, s. 47.

2 Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65 (o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2014/24/EÚ).

3 Ú. v. EÚ L 376, 2006, s. 36.