Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. března 2009 - Lafleur Tighe v. Komise

(Věc F-24/07)1

"Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Přijetí do pracovního poměru - Zařazení do platové třídy - Bývalí zvláštní odborníci - Odborná praxe - Diplom - Osvědčení o rovnocennosti - Přípustnost - Nová a podstatná skutková okolnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Virginie Lafleur Tighe (Makati, Filipíny) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o zařazení žalobkyně do funkční skupiny IV, platové třídy 13, platového stupně 1 při jejím přijetí jako smluvního zaměstnance z důvodu, že v rámci výpočtu její odborné praxe nebylo zohledněno období mezi získáním jejího prvního diplomu (bakalář) a získáním jejího druhého diplomu (magistr), a jednak přeřazení žalobkyně se zpětným účinkem do platové třídy 14.

Výrok rozsudku

Žaloba se odmítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 117, 26.5.2007, s. 36.