Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 декември 2010 г. - Almeida Campos и др./Съвет

(Дело F-14/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишаване - Процедура за повишаване за 2008 г. - Съпоставяне на заслугите на администратори, назначени на длъжност лингвист, и администратори, назначени на длъжност в общата администрация)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Ana Maria Almeida Campos (Брюксел, Белгия) и други (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: M. Bauer, G. Kimberley)

Предмет на делото

Отмяна на решенията на органа по назначаването да не се повишат жалбоподателите в степен AD 12 в процедурата за повишаване за 2008 г. и доколкото е необходимо, на решенията да се повишат в тази степен, в същата процедура за повишаване, длъжностните лица, чиито имена са включени в списъка на повишените, публикуван в Съобщение до персонала № 72/08 от 21 април 2008 г.

Диспозитив на решението

Отменя решенията, с които Съветът на Европейския съюз е отказал да повиши в степен AD 12 г-жа Almeida Campos, г-жа Dariol, г-жа Morello и г-жа Verstreken на основание процедурата за повишаване за 2008 г.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 90, 18.4.2009 г., стр. 40.