ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

z 13. júna 2012

Vec F‑63/10

BL

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Bývalý úradník – Sociálne zabezpečenie – Úraz – Ukončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku – Časová pôsobnosť mierky, ktorá je prílohou nového znenia pravidiel poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania – Dĺžka konania“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou BL, bývalý úradník Európskej komisie, navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie z 28. októbra 2009, ktorým menovací orgán ukončil konanie začaté podľa článku 73 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a určil jeho telesné a duševné postihnutie (ďalej len „TDP“) na 6 %

Rozhodnutie: Rozhodnutie z 28. októbra 2009 sa zrušuje. Komisia je povinná zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 2 500 eur. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Abstrakt

1.      Úradníci – Sociálne zabezpečenie – Poistenie pre prípad úrazu a choroby z povolania – Neplatnosť – Náhrada – Právo na vyplatenie – Podmienky – Ustálenie všetkých zranení

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73; pravidlá poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania, článok 19 ods. 3)

2.      Akty inštitúcií – Časová pôsobnosť – Mierka, ktorá je prílohou pravidiel poistenia úradníkov Únie pre prípad úrazu a choroby z povolania– Uplatnenie mierky účinnej k dátumu ustálenia všetkých zranení – Uplatnenie novej mierky stanovenej po tomto dátume – Porušenie zásady legitímnej dôvery

(Služobný poriadok úradníkov, článok 73; pravidlá poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania, článok 30)

1.      Článok 73 služobného poriadku stanovuje, že úradník „je poistený odo dňa nástupu do služby“ pre prípad choroby z povolania a úrazu. Toto ustanovenie tiež stanovuje, že v týchto prípadoch sa dávky úradníkovi „vyplácajú“.

Hoci normotvorca Únie zaviedol úpravu poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania, inštitúcie v súlade s článkom 73 ods. 1 služobného poriadku podmienili vznik práv na dané poistné plnenia, a teda ich vyplatenie, splnením niekoľkých podmienok.

Podľa článku 19 ods. 3 spoločných pravidiel týkajúcich sa poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania úradníkov teda rozhodnutie o určení stupňa telesného a duševného postihnutia možno prijať až po ustálení zranení poistenca, pričom pod ustálením sa rozumie stav obete, ktorej zranenia sa stabilizovali tak, že sa už nezdá, že by mohlo dôjsť k vyliečeniu alebo k zlepšeniu, a že sa už v zásade neodporúča liečba, okrem liečby, ktorá má zabrániť zhoršeniu. Znamená to, že právo na vyplatenie sumy uvedenej v článku 73 ods. 2 písm. c) služobného poriadku v prípade čiastočnej trvalej invalidity vzniká až po ustálení všetkých zranení. Až od tohto dňa má tiež poistenec nárok, aby bolo určené jeho telesné a duševné postihnutie.

(pozri body 46 – 49)

Odkaz:

Súdny dvor: 14. júla 1981, Suss/Komisia, C‑186/80, bod 15

Súd prvého stupňa: 21. mája 1996, W/Komisia, T‑148/95, bod 36

Súd pre verejnú službu: 17. februára 2011, Strack/Komisia, F‑119/07, bod 88

2.      Keďže v rámci konania začatého podľa článku 73 služobného poriadku úradníkov Únie je situácia poistenca z pohľadu jeho práva na určenie miery jeho telesného a duševného postihnutia (TDP) úplne dokonaná v čase ustálenia zranení, na poistenca sa v zásade musí uplatniť mierka hodnotenia TDP, ktorá je účinná v deň tohto ustálenia.

Ak by ako relevantný dátum na účely určenia uplatniteľnej mierky hodnotenia TDP mal byť zohľadnený dátum, keď menovací orgán prijme návrh rozhodnutia určujúceho mieru TDP poistenca a zodpovedajúcu sumu, ako to vyplýva z článku 30 nového znenia spoločných pravidiel poistenia pre prípad úrazu a choroby z povolania úradníkov Únie, mohlo by to viesť k tomu, že by sa na osoby, ktorých zranenia sa ustálili v rovnakom čase, uplatňovali rôzne pravidlá v závislosti od rýchlosti, s akou administratíva postupovala pri vybavovaní ich príslušných žiadostí, pričom nemôže nehroziť riziko svojvoľnosti.

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy je zrejmé, že článok 30 týchto pravidiel stanovením, že mierka v prílohe týchto pravidiel sa v prípade, ak ešte nebol prijatý návrh rozhodnutia menovacieho orgánu určujúceho mieru TDP, uplatňuje na poistencov, ktorí utrpeli úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania a ktorých zranenia sa ustálili pred nadobudnutím ich účinnosti, teda pred 1. januárom 2006, sa v prípade týchto poistencov týka situácií, ktoré boli úplne dokonané počas pôsobnosti mierky hodnotenia TDP, ktorá bola prílohou pôvodných pravidiel poistenia. Článok 30 pravidiel teda v tejto súvislosti priznáva mierke, ktorá je jeho prílohou, retroaktívnu pôsobnosť.

Uplatnenie mierky hodnotenia TDP, ktorá je prílohou nového znenia týchto pravidiel, na poistencov, ktorí utrpeli úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania pred 1. januárom 2006, teda pred nadobudnutím účinnosti týchto pravidiel, a ktorých zranenia sa ustálili pred týmto dňom, zákonite zasiahlo do ich legitímnej dôvery. Nové pravidlá teda treba vyhlásiť za protiprávne v rozsahu, v akom stanovujú, že mierka, ktorá je ich prílohou, sa uplatňuje na poistencov, ktorí utrpeli úraz alebo ochoreli na chorobu z povolania a ktorých zranenia sa ustálili pred nadobudnutím ich účinnosti.

(pozri body 50, 54, 56, 60 a 62)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 18. októbra 2011, Purvis/Parlament, T‑439/09, body 39 a 40