Жалба, подадена на 9 май 2022 г. — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

(Дело T-253/22)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Groschopp AG Drives & More (Фирсен, Германия) (представител: R. Schiffer, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: заявка за регистрация словната марка на Европейския съюз „Sustainability through Quality“ – Заявка № 18 158 368

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 1 март 2022 г. по преписка R 1076/2020-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение;

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________