Προσφυγή της 20 Φεβρουαρίου 2009 - Almeida Campos κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-14/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Ana Maria Almeida Campos (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και λοιποί (Εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της ΑΔΑ περί μη προαγωγής των προσφευγουσών στον βαθμό AD 12 για το έτος προαγωγών 2008 και, κατά το μέτρο του αναγκαίου, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό αυτό, για το ίδιο έτος προαγωγών, των υπαλλήλων των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προαχθέντων που δημοσιεύθηκε στην CP (εσωτερική ανακοίνωση) αριθ. 72/08 της 21ης Απριλίου 2008.

Αιτήματα των προσφευγουσών

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της ΑΔΑ περί μη προαγωγής των προσφευγουσών στον βαθμό AD 12 για το έτος προαγωγών 2008 (περίοδος 2008) και, κατά το μέτρο του αναγκαίου, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό αυτό, για το ίδιο έτος προαγωγών, των υπαλλήλων των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προαχθέντων που δημοσιεύθηκε στην CP (εσωτερική ανακοίνωση) αριθ. 72/08 της 21ης Απριλίου 2008,

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

____________