Personalerettens dom (Første Afdeling) af 19. marts 2013 – BR mod Kommissionen

(Sag F-13/12) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – ingen forlængelse af en kontrakt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BR (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens kontrakt som kontraktansat.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

BR bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 138 af 12.5.2012, s. 32.