Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Trieste (Taliansko) 26. mája 2021 – GE/Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(vec C-328/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Trieste

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: GE

Odporca: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 27 nariadenia (EÚ) č. 604/20131 vykladať:

•    v tom zmysle, že neposkytnutie informačnej brožúry podľa článku 4 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 osobe spĺňajúcej podmienky uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 má samo o sebe za následok, že rozhodnutie o odovzdaní (a prípadne aj zodpovednosť za rozhodovanie o žiadosti o medzinárodnú ochranu členského štátu, v ktorom žiadateľ podal novú žiadosť) je neplatné bez možnosti nápravy?

•    alebo v tom zmysle, že je na odvolateľovi, aby v súdnom konaní preukázal, že výsledok konania by bol odlišný, ak by dostal brožúru?

2.    Má sa článok 27 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 vykladať:

•    v tom zmysle, že neposkytnutie informačnej brožúry podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 603/2013 osobe spĺňajúcej podmienky uvedené v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 má samo o sebe za následok, že rozhodnutie o odovzdaní (a prípadne aj následné nevyhnutné poskytnutie možnosti podať novú žiadosť o medzinárodnú ochranu) je neplatné bez možnosti nápravy?

•    alebo v tom zmysle, že je na odvolateľovi, aby v súdnom konaní preukázal, že výsledok konania by bol odlišný, ak by dostal brožúru?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá

a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).