Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 28 januari 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-92/12)

(Openbare dienst – Artikel 34, lid 1, van Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax en ondertekend door middel van stempel met handtekening van advocaat of met andere weergave – Te late instelling van het beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om inhoudingen te verrichten op verzoekers invaliditeitsuitkering met het oog op de invordering van het bedrag aan proceskosten waartoe hij door het Gerecht voor ambtenarenzaken is veroordeeld

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten.