Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif de Dijon (Francie) dne 31. března 2021 – Pan X. v. Préfet de Saône-et-Loire

(Věc C-206/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal administratif de Dijon

Účastníci původního řízení

Žalobce: Pan X

Žalovaný: Préfet de Saône-et-Loire

Předběžná otázka

Představují čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 4 směrnice 2004/38/ES ze dne 29. dubna 20041 tím, že vyžadují zdravotní pojištění a dostatečné prostředky, aby se dotyčný nestal zátěží pro systém sociální pomoci, nepřímou diskriminaci […] v neprospěch osob, které z důvodu svého zdravotního postižení nejsou schopny vykonávat výdělečnou činnost nebo mohou vykonávat pouze omezenou činnost, a mohou se tak nacházet v situaci, kdy nejsou schopny disponovat dostatečnými prostředky na zajištění svých potřeb, aniž významně či dokonce nepřiměřeně využívají systém sociální pomoci členského státu, ve kterém pobývají?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. 2004, L 158, s. 77).