Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 22. janvārī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – flightright GmbH/Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

(Lieta C-37/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: flightright GmbH

Atbildētāja: Ryanair DAC, iepriekš Ryanair Ltd

Prejudiciālie jautājumi

Vai tas, ka gaisa satiksmes vadība ir aizkavējusi pacelšanās atļauju, per se ir uzskatāms par ārkārtēju apstākli Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē, vai tomēr uz šo jautājumu ir jāatbild noliedzoši, jo gaisa satiksmes vadības kavēšanās dot pacelšanās atļauju, t.s. laiknišas pārbīde, ir nevis notikums, kas gaisa satiksmē “nav ikdienišķs”, bet gan viens no starptautiskajā gaisa satiksmē ierasto un sagaidāmo norišu un vides elementiem, jo runa ir par notikumu, kas raksturīgs gaisa pārvadātāja parastajai darbībai?

Vai gaisa satiksmes vadības veiktā t.s. laiknišas pārbīde starptautiskajā gaisa satiksmē, kā jau vispārzināms, ir nevis apstāklis, kas nav ikdienišķs Tiesas judikatūras izpratnē, bet gan ierasta, ikdienišķa un sagaidāma gaisa satiksmes blakusparādība, vai tomēr lietā šajā ziņā ir nepieciešams lietpratēja atzinums kā pierādījums, kas tiktu sniegts vienīgi tad, ja starptautiskajā gaisa satiksmē laiknišas pārbīde būtu ļoti reta un neregulāra?

Vai gaisa satiksmes vadības veiktā laiknišas pārbīde par ārkārtēju apstākli Regulas (EK) Nr. 261/2004 5. panta 3. punkta izpratnē ir uzskatāma vienīgi tad, ja tās iemesls ir apstākļi, kas paši var tikt kvalificēti kā ārkārtēji apstākļi 5. panta 3. punkta izpratnē, piemēram, satiksmes negadījums vai teroristu draudi, taču ne aplūkojamās norises laikā un vietā satiksmei raksturīgiem laikapstākļiem, kas īslaicīgi kavē gaisa satiksmi?

Vai nelabvēlīgi laikapstākļi kā laiknišas pārbīdes iemesls par ārkārtēju apstākli Regulas (EK) Nr. 261/2004 5. panta 3. punkta izpratnē ir uzskatāmi vienīgi tad, ja, piemēram, šie nelabvēlīgie laikapstākļi paši par sevi ir uzskatāmi par ārkārtēju apstākli, tātad, ja nelabvēlīgie laikapstākļi attiecīgajā vietā un laikā “nav ikdienišķi”, tātad ir nevis “parasti un sagaidāmi laikapstākļi”, bet gan no tādiem atšķiras.

Vai nelabvēlīgi laikapstākļi, kas konkrētā vietā un laikā nav neikdienišķi un kas konkrētā vietā un laikā neatšķiras no parastajiem un sagaidāmajiem laikapstākļiem, ir notikumi, kuri raksturīgi gaisa pārvadātāju parastajai darbībai un gaisa satiksmes parastajai videi Tiesas interpretētā Regulas (EK) Nr. 261/2004 5. panta 3. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).