Определение на председателя на Общия съд от 12 юли 2021 г. — Jalkh/Парламент

(Дело T-230/21 R)

(Обезпечително производство — Институционално право — Член на Европейския парламент — Привилегии и имунитети — Снемане на парламентарния имунитет — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jean-François Jalkh (Грец Арменвилие, Франция) (представител: F. Wagner, avocat)

Ответник: Европейски парламент (представители: N. Lorenz и A.-M. Dumbrăvan)

Предмет

Искане на основание член 278 ДФЕС за спиране на изпълнението на Решение P9_TA(2021)0092 на Парламента от 25 март 2021 г. относно снемането на депутатския имунитет на ищеца [2020/2110(IMM)]

Диспозитив

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

Не се произнася по съдебните разноски.

____________