Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Østre Landsret (Δανία) στις 28 Μαΐου 2021 – A1 και A2 κατά I

(Υπόθεση C-352/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

Østre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες-εκκαλούντες: A1 και A2

Εναγομένη-εφεσίβλητη: I

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει το άρθρο 15, σημείο 5, του κανονισμού Βρυξέλλες I 1 , σε συνδυασμό με το άρθρο 16, σημείο 5, του ίδιου κανονισμού, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η ασφάλιση ιδίων ζημιών των σκαφών αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς εμπίπτει στην εξαίρεση που θεσπίζει το άρθρο 16, σημείο 5, του κανονισμού αυτού, με αποτέλεσμα να είναι έγκυρη –κατά το άρθρο 15, σημείο 5, του κανονισμού– η σύμβαση ασφάλισης που περιέχει συμφωνία παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας η οποία αποκλίνει από τη διάταξη του άρθρου 11 του ίδιου κανονισμού;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).