3. juunil 2021 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik

(kohtuasi C-342/21)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal)

Kostja: Slovaki Vabariik

Hageja nõuded

Tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik on alates 2005. aastast süsteemselt ja pidevalt ületanud PM10 päevaseid piirtasemeid Banská Bystrica maakonna (Slovakkia) piirkonnas SKBB01 (v.a 2016. aastal) ja linnastus SKKO0.1 Košice (Slovakkia) (v.a aastatel 2009, 2015 ja 2016), siis on Slovaki Vabariik rikkunud kohustusi, mis lasuvad tal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta1 artikli 13 lõikele 1 koostoimes selle direktiivi XI lisaga;

tuvastada, et kuna Slovaki Vabariik ei näinud oma õhukvaliteedi kavades ette sobivaid meetmeid, et ajavahemik, mil piirtasemeid ületatakse, oleks nii lühike kui võimalik – seda Banská Bystrica maakonna (Slovakkia) piirkonnas SKBB01, linnastus SKKO0.1 Košice (Slovakkia) ja Košice piirkonnas SKKO02 (Slovakkia), siis on Slovaki Vabariik rikkunud kohustusi, mis lasuvad tal vastavalt direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikele 1 koostoimes sama direktiivi XV lisaga;

mõista kohtukulud välja Slovaki Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Direktiivis 2008/50/EÜ on ette nähtud PM10 piirtase (50 μg/m³). Päevast piirtaset ei või ületada rohkem kui 35 korda kalendriaastas. Slovaki Vabariik on süsteemselt ja pidevalt rikkunud direktiivi 2008/50 artikli 13 lõiget 1 Banská Bystrica maakonna (Slovakkia) aladel ja Košice linnastus (Slovakkia), nagu tuleneb erinevatest õhukvaliteeti käsitlevatest aruannetest, mille Slovaki Vabariik on esitanud direktiivi artikli 27 alusel.

Lisaks on direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 lõikes 1 ette nähtud, et kui teatud piirkondades või linnastutes ületavad saasteainete tasemed välisõhus mõnda lubatud määra, peavad liikmesriigid tagama, et nende piirkondade ja linnastute jaoks on koostatud õhukvaliteedi kavad vastavate XI lisas sätestatud piirtasemete saavutamiseks. Juhul kui ületatakse piirtasemeid, mille saavutamise tähtpäev on juba möödunud, esitatakse õhukvaliteedi kavades asjakohased meetmed, nii et saavutamata jätmise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks. Komisjon väidab, et Slovaki Vabariik rikkus tal lasuvaid kohustusi koostada piirtaseme ületamise korral Banská Bystrica maakonna (Slovakkia), Košice maakonna (Slovakkia) ja Košice linnastu (Slovakkia) kohta õhukvaliteedi kavad, milles oleks tulnud ette näha sobivad meetmed, et piirtasemete ületamine jääks võimalikult lühikeseks. Niisugune rikkumine tuleneb juba iseenesest asjaolust, et neis kahes maakonnas ja kõnealuses linnastus rikkus Slovaki Vabariik PM10 päevaseid piirtasemeid ületades süsteemselt ja pidevalt artikli 13 lõiget 1. Lisaks tuleneb direktiivi artikli 23 lõike 1 rikkumine sellest, et õhukvaliteedi kavad olid mittenõuetekohased, õhukvaliteedi strateegia oli puudulik, võtmata jäeti täiendavad meetmed ja Slovakkia õigusnormides olid lüngad.

____________

1 ELT 2008, L 152, lk 1.