Προσφυγή-αγωγή της 29ης Μαρτίου 2010 - Marsili κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-19/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα:: Letizia Marsili (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: K. Van Maldegem, C. Mereu και M. Velardo, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής να μην περιλάβει την προσφεύγουσα-ενάγουσα στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AST/51/08, καθώς και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2009 να μην περιλάβει την προσφεύγουσα-ενάγουσα στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AST/51/08, και να καταδικάσει την καθής-εναγόμενη να καταβάλει αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση, εκτιμώμενη προσωρινώς σε 1 ευρώ, η οποία θα προσδιοριστεί ακριβέστερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και αντισταθμιστικούς τόκους και τόκους υπερημερίας με επιτόκιο 6,75 %, για την υλική ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα,

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________