Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 1 (Češka republika) 26. marca 2021 – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. i in.

(Zadeva C-221/21)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Obvodní soud pro Prahu 1

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Správa železnic, státní organizace

Tožene stranke: České dráhy a.s.,

PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.,

PDV RAILWAY a.s.,

KŽC Doprava, s.r.o.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali nacionalna zakonodaja, kot je določeno v petem delu zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (zakon št. 99/1963, zakonik o civilnem postopku, v nadaljevanju: o.s.ř.) izpolnjuje zahteve za sodni nadzor nad odločitvami regulatornega organa v skladu s členom 56(10) Direktive 2012/34/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (v nadaljevanju: Direktiva 2012/34)?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 56(10) Direktive 2012/34 razlagati tako, da se lahko sodni nadzor nad odločitvami regulatornega organa konča s sodno poravnavo v skladu s členom 99 o.s.ř.?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali zahteve za ustanovitev enotnega nacionalnega regulatornega organa za železniški sektor, ki jih določa člen 55(1) Direktive 2012/34, funkcije regulatornega organa, ki jih določa člen 56(2), (6), (11) in (12) Direktive 2012/34, ter sodelovanje regulatornih organov, ki ga določa člen 57(2) Direktive 2012/34, dovoljujejo, da se meritorne odločitve o zadevi, ki jih izda regulatorni organ, nadomestijo s sodbami posameznih splošnih sodišč, ki niso povezane z dejanskim stanjem, ki ga je ugotovil regulatorni organ?

____________

1     UL 2012, L 343, str. 32.