Решение на Съда (втори състав) от 30 април 2014 г. — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-209/13)1

(Обща система на данък върху финансовите сделки — Разрешаване на засилено сътрудничество съгласно член 329, параграф 1 ДФЕС — Решение 2013/52/ЕС — Жалба за отмяна поради нарушение на членове 327 ДФЕС и 332 ДФЕС и на обичайното международно право)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: E. Jenkinson и S. Behzadi-Spencer, подпомагани от M. Hoskins, P. Baker QC и V. Wakefield, Barrister)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: A.-M. Colaert, F. Florindo Gijón и A. de Gregorio Merino)

Встъпили страни в подкрепа на ответника: Кралство Белгия (представители: J.-C. Halleux и M. Jacobs), Федерална република Германия (представители: T. Henze, J. Möller и K. Petersen), Френска република (представители: D. Colas и J.-S. Pilczer), Република Австрия (представител: C. Pesendorfer), Португалска република (представители: L. Inez Fernandes, J. Menezes Leitão и A. Cunha), Европейски парламент (представители: A. Neergaard и R. van de Westelaken), Европейска комисия (представители: R. Lyal, B. Smulders и W. Mölls)

Предмет

Жалба за отмяна — Отмяна на Решение 2013/52/EС на Съвета от 22 януари 2013 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (ОВ L 22, стр. 11) — Нарушение на членове 327 и 332 ДФЕС

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия да заплати съдебните разноски.

Кралство Белгия, Федерална република Германия, Френската република, Република Австрия, Португалската република, Европейският парламент и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 171, 15.6.2013 г.